Zapowiedzi
Aktualno¶ci
517-432-5548
(860) 945-3444
pseudo patron
SBP
949-988-1478
Sponsorzy
Wspó³pracujemy
Praca
888-552-1106

Urz±d Miasta Lublina

8014170853

218-227-4238

Zak³adka

2036959676

(785) 561-5962

Biblioteka bardziej dostêpna dla niepe³nosprawnych

7732764067

textuary

logo funmedia

Subskrybuj wiadomo¶ci RSS  Wiadomo¶ci RSS


Zapowiedzi
INFORMACJA


Informujemy, ¿e Filia nr 5 MBP, przy ul. Krochmalnej 13
w dniach od 25 lutego do 4 marca 2019 roku
bêdzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.


INFORMACJA

Informujemy, ¿e w dniu 25 lutego 2019 r.
Filia nr 17, ul. Przyja¼ni 11a bêdzie zamkniêta.
Za utrudnienia przepraszamy.


Kalendarium imprez
Kalendarium imprezSerdecznie zapraszamy na organizowane przez nas wystawy
spotkania autorskie, wyk³ady, koncerty i lekcje biblioteczne:

Zachêcamy do korzystania z kalendarium
w nowej formie interaktywnej

Kino dla seniorów
Filia nr 32 (BIBLIO) zapraszaMA£A KSI¡¯KA - WIELKI CZ£OWIEK. TRZYLATKI. Z KSI¡¯K¡ NA START

Kampania „Ma³a ksi±¿ka – wielki cz³owiek” podbija biblioteki – 25 tys. nowych czytelników
image_001.jpg

Czy pierwsza wizyta w bibliotece mo¿e byæ pocz±tkiem wspania³ej przygody na ca³e ¿ycie? Wierzymy, ¿e tak! Dlatego we wrze¶niu 2018 r. w ramach kampanii „Ma³a ksi±¿ka – wielki cz³owiek” rozpoczêli¶my projekt pilota¿owy skierowany do dzieci rozpoczynaj±cych edukacjê przedszkoln± oraz ich rodziców.

Czytaj ca³o¶æ...
Nasza Ma³a Biblioteka - II edycja
„Nasza Ma³a Biblioteka” to autorski projekt edukacyjny
przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 5-8 lat,
który opiera siê na wspó³pracy wydawcy z nauczycielami, bibliotekarzami oraz rodzicami.
image_001.jpg

Czytaj ca³o¶æ...
Funmedia w bibliotece - darmowe kursy e-learningowe!
Informujemy, ¿e do 30 czerwca 2019 roku zosta³ przed³u¿ony dostêp do pakietu kursów e-lerningowych w ramach Funpakietu
(jêz. angielski, jêz. niemiecki, jêz. hiszpañski, jêz. w³oski, jêz. francuski, jêz. angielski biznesowy, jêz. angielski dla dzieci w wieku 4 - 5 lat, jêz. angielski dla dzieci w wieku 6 - 12 lat, czytaj, pamiêtaj, pisz, fotografia, photoshop, masa¿) dla chêtnych czytelników MBP w Lublinie.

Szczegó³owy opis kursów dostêpny jest na stronie internetowej www.fun-media.com.
Zasady korzystania z kursów nie ulegaj± zmianie.

NOWO¦CI¡ jest mo¿liwo¶æ korzystania z kursów jêzykowych na smartfonach!
image_001.jpg
Powiêksz
Czytaj ca³o¶æ...
Czarne Inspiracje Plus
image_001.jpg

Czarne Inspiracje Plus to cykl spotkañ literackich organizowanych przez Miejsk± Bibliotekê Publiczn± w Lublinie. Jest to nieco inna, szersza formu³a dotychczasowego projektu Czarne Inspiracje. Zapraszamy autorów interesuj±cych reporta¿y, esejów, wspomnieñ i biografii. Dotychczas naszymi go¶æmi byli: Krzysztof Varga (2010), Andrzej Stasiuk (2010), Jacek Hugo-Bader (2011), Maciej Malicki (2011), Witold Szab³owski (2011), (312) 953-3698, 819-242-6355, (203) 702-8102, Agnieszka Drotkiewicz (2012), Lidia Osta³owska (2012), 678-827-6005, 941-677-8123, (561) 826-7140, Angelika Ku¼niak (2013), Angelika Ku¼niak i Ewelina Karpacz-Obo³adze (2015), Maciej Robert (2015), Marta Sztokfisz (2015), Katarzyna Kobylarczyk (2015), Anna Kaszuba-Dêbska (2017), Magdalena Kiciñska (2017), Angelika Ku¼niak i Ewelina Karpacz-Obo³adze (2018), 303-769-3749.  
Spotkania odbywaj± siê w Filii nr 2 MBP, przy ul. Peowiaków 12.

Lubelska Biblioteka Wirtualna
logo_lbw.jpgSzanowni Czytelnicy

Serdecznie zapraszamy do korzystania z  multiwyszukiwarki313-351-0506, która zosta³a uruchomiona w dniu 19 maja 2015 roku.
Za³o¿eniem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej jest jak najszersza wspó³praca bibliotek i instytucji kultury Lublina oraz regionu w tworzeniu zasobów cyfrowych  oraz powszechnego dostêpu  do nich  na wspólnej platformie  internetowej.  LBW przyczynia siê do upowszechniania danych, szybkiego i szerokiego dostêpu do zgromadzonego przez partnerów bogactwa wiedzy i unikatowych egzemplarzy dzie³, które ze wzglêdu na sw± warto¶æ historyczn±, wiek czy rzadko¶æ wystêpowania nie s± osi±galne dla szerszego odbiorcy. Ma s³u¿yæ równie¿ rozwojowi spo³eczeñstwa informacyjnego Lubelszczyzny.
Uruchomienie multiwyszukiwarki jest koñcowym elementem Projektu LBW wspó³finansowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Liderem projektu jest Miasto Lublin
Jako partnerzy w projekcie uczestnicz±:
    Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II
    Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie - Sk³odowskiej w Lublinie
    Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
    Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. £opaciñskiego
    Miejska Biblioteka Publiczna im. H. £opaciñskiego w Lublinie
    O¶rodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
    Ksi±¿nica Zamojska
    Miasto Zamo¶æ

Czytaj ca³o¶æ...
Zakrêtka serca dla Ma³ego Ksiêcia
Zamieñ ¶mieci w rado¶æ chorych dzieci - akcja zbierania plastikowych nakrêtek
image_001.jpg
G³ównym celem Programu jest bezinteresowna pomoc niepe³nosprawnym dzieciom, podnoszenie ¶wiadomo¶ci ekologicznej oraz zbiórka surowca wtórnego.

Jest to najwiêkszy, ogólnopolski, spontaniczny Program zapocz±tkowany przez studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Polega on na zbieraniu wszystkich plastikowych zakrêtek z naszego ¶rodowiska. Zebrane zakrêtki trafiaj± do firm recyklingowych, które za skup surowca wp³acaj± okre¶lony ekwiwalent pieniê¿ny na subkonta niepe³nosprawnych dzieci za³o¿one w  Fundacji Bez Tajemnic.
O akcji zbierania zakrêtek informuj± plakaty i specjalnie ustawione pojemniki.
Czytaj ca³o¶æ...
Kana³ Really Simple Syndication
RSS.png
Szanowni Czytelnicy,
uruchomili¶my now± wygodn± formê kontaktu z Wami – kana³ RSS (ang. Really Simple Syndication). RSS to obecnie bardzo popularny sposób rozpowszechniania informacji i powiadamiania o publikacjach na stronach WWW. Korzystaj± z niego popularne, du¿e portale jak równie¿ ma³e serwisy. Wiadomo¶ci RSS s± dostarczane w formie tzw. nag³ówków. Przypominaj± one pocztê elektroniczn± czy te¿ krótkie wiadomo¶ci tekstowe (SMS).  Posiadaj±  tytu³, krótk± tre¶æ i odno¶nik prowadz±cy do pe³nej informacji na stronie WWW. RSS w odró¿nieniu od list mailingowych nie wymaga ujawniania swojego adresu e-mail. Subskrybuj±c nasz kana³ bêdziecie Pañstwo automatycznie otrzymywaæ naj¶wie¿sze zapowiedzi imprez w bibliotece. Subskrypcja naszego kana³u RSS jest bezp³atna i dobrowolna.

Jak korzystaæ z kana³u RSS Biblioteki?
Wystarczy subskrybowaæ go w czytniku RSS. Czytnikiem RSS mo¿e  byæ program do obs³ugi poczty e-mail (np. Mozilla Thunderbird), przegl±darka internetowa (np. Mozilla Firefox), inny specjalistyczny program lub serwis internetowy (np. serwis WWW poczty e-mail).

Jak zacz±æ subskrybowaæ kana³ RSS Biblioteki?
Nale¿y wy¶wietliæ nasz± stronê WWW. Klikn±æ ikonê RSS RSS.png. Ikona taka znajduje siê w pasku adresu przegl±darki jak równie¿ na stronie w lewym panelu pod menu.
Dalej nale¿y postêpowaæ zgodnie z komunikatami i wskazówkami dostarczanymi przez Pañstwa przegl±darkê. Przyk³adow±, szczegó³ow± instrukcjê subskrybowania wiadomo¶ci RSS w programie Mozilla Thunderbird mo¿na znale¼æ (970) 412-3531.
Beata Wijatkowska
Pawe³ Gziut

2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudziñskiego

5137616557

450. Rocznica Podpisania Unii Lubelskiej

202-971-3716

O¶rodek Ksi±¿ki Obrazkowej

Inspiracje plus

Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dziêki finansowemu wsparciu przez Uniê Europejsk±
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego