gify kwiaty


WALENTYNKI

14 lutego by³ dniem, którego uczniowie Zespo³u Szkó³ Katolickich w ¯arach szybko nie zapomn¹. Hucznie œwiêtowane Walentynki by³y pe³ne niespodzianek. Wspó³praca klasy pierwszej B liceum i klasy szóstej zakoñczy³a siê wielkim sukcesem. Domowe wypieki upieczone przez organizatorów mo¿na by³o kupiæ na holu - sprzeda¿ ciast przekroczy³a wszelkie oczekiwania. Wszystkie pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na schronisko „Aport” w ¯arach w ramach akcji „Z mi³oœci do zwierz¹t”. W³asnorêcznie robiona fotobudka by³a g³ówn¹ atrakcj¹ Walentynek, gdzie zdjêcia robili sobie uczniowie w ka¿dym wieku. Dziêki zorganizowanemu przez klasê szóst¹ karaoke w ca³ej szkole rozbrzmia³y mi³osne ballady radoœnie œpiewane przez klasy 1-5. Poczta Walentynowa, dedykacje muzyczne oraz niesamowite dekoracje dodawa³y uroku Œwiêtu Zakochanych. Mi³oœæ unosi³a siê w powietrzu, a nasi uczniowie zdecydowanie j¹ poczuli!

www.ksp.zary.pl   /   18-02-2019


BAL KARNAWA£OWY W KLASACH 1-3

12 lutego odby³ siê szkolny bal karnawa³owy najm³odszych uczniów. By³y zabawy, tañce, przeboje oraz s³odki poczêstunek. Dzieci poprzebierane w strojach karnawa³owych bawi³y siê w rytmach znanych przebojowych hitów. By³o g³oœno, weso³o i kolorowo. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za wspóln¹ zabawê i zapraszamy za rok.

 

www.ksp.zary.pl   /   18-02-2019


(814) 757-3470,,DNI OTWARTE" ¯ARSKIEJ KOMENDY

Dnia 5-go lutego klasy siódme wraz z wychowawczyniami uda³y siê na Komendê Policji w ¯arach. W dy¿urce czeka³a na nas przemi³a policjantka Sylwia Tyburska, która nasze spotkanie rozpoczê³a od pokazania nam parkingu policyjnego, na którym mieliœmy okazje posiedzieæ w radiowozie i zobaczyæ star¹, kiedyœ oczywiœcie czynn¹ mini stacjê paliw. Nastêpnie przeszliœmy do sali konferencyjnej w której Pani Sylwia zapozna³a nas z tematyk¹ Cyberprzemocy, narkotyków i alkoholu. Mieliœmy okazjê zobaczyæ jak wygl¹da œwiat po za¿yciu narkotyków i alkoholu ubieraj¹c "Narkogogle" i "Alkogogle".

www.ksp.zary.pl   /   16-02-2019


203-308-8694JU¯ S¥ CZYTELNIKAMI

Uczniowie klas Ia i Ib zostali uroczyœcie pasowani na czytelnika w obecnoœci swoich wychowawczyñ – pani Beatki Rogackiej i pani Joli Oszmaniec. W imprezie czytelniczej brali te¿ udzia³ przedstawiciele klas drugich – Gabrysia, Maja, Lenka i Ola, które doskonale spisa³y siê w roli asystentek pani bibliotekarki zapoznaj¹c pierwszoklasistów z zasadami korzystania z biblioteki, poszanowania ksi¹¿ki, a tak¿e odgrywaj¹c scenki zwi¹zane z wypo¿yczaniem ksi¹¿ek. Nowi czytelnicy z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na moment pasowania wielk¹ zak³adk¹ i pierwsze samodzielne wypo¿yczenia ksi¹¿ki. W bibliotece panowa³a bardzo serdeczna i mi³a atmosfera. Nowoprzyjêci czytelnicy otrzymali od pani bibliotekarki imienne zak³adki do ksi¹¿ek oraz ordery czytelnika. S³odkim akcentem – ciasteczkami w kszta³cie serduszka uczciliœmy to wa¿ne wydarzenie. Tylko cicho sza, w bibliotece nie wolno jeœæ … Pierwszoklasistom ¿yczymy wspania³ych przygód w œwiecie ksi¹¿ek. 

www.ksp.zary.pl   /   16-02-2019


POMAGAJMY RAZEM Z NAMI, STRA¯AKAMI

W pi¹tek Katolick¹ Szko³ê Podstawow¹ odwiedzili stra¿acy z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w ¯arach i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kunicach, którzy przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi specjalni goœcie przygotowali stanowiska, na których zaprezentowali jak dzia³a aparat AED, zasady resuscytacji kr¹¿eniowo – oddechowej, u³o¿enie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej, sposoby transportowania osób poszkodowanych, zaprezentowali wyposa¿enie apteczki pierwszej pomocy oraz powtórzyli z dzieæmi numery alarmowe. Razem ze stra¿akami przyjecha³ dowódca kapitan Mariusz Morawski, który uczestniczy³ w zajêciach.

[ZOBACZ ZDJÊCIA]

www.ksp.zary.pl   /   10-02-2019


ZAWODY P£YWACKIE W RAMACH WOŒP

13 stycznia odby³y siê zawody p³ywackie w ramach Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Uczniowie rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych na dystansach: 25,50 i 100 metrów - stylem dowolnym.

Oto najlepsze rezultaty naszych uczniów:
I miejsce – 25 metrów stylem dowolnym– Sebastian Kols
I miejsce – 25 metrów stylem dowolnym– Micha³ Kols
I miejsce – 50 metrów stylem dowolnym – Konrad Rybaczek
II miejsce – 25 metrów stylem dowolnym – Hanna Kiwerc
II miejsce – 50 metrów stylem dowolnym – Adrian Pisarski
II miejsce – 100 metrów stylem dowolnym – Julia Œwiêtoñ
III miejsce – 25 metrów stylem dowolnym – Lena Corn
III miejsce – 100 metrów stylem dowolnym – Bogdan Banasiak

www.ksp.zary.pl   /   28-01-2019


5122406813GDYBY ZWIERZÊTA UMIA£Y MÓWIƅ

W tym roku szkolnym uczniowie klas III Katolickiego Gimnazjum postanowili zaprezentowaæ projekty edukacyjne dla przedszkolaków. Tematem g³ównym spotkania by³o „Gdyby zwierzêta umia³y mówi慔. Uczniowie przygotowali dla dzieci szereg atrakcji: przedstawienie, zabawy konkursowe, mini Disko i poczêstunek. Ka¿dy z przedszkolaków zosta³ przebrany za zwierzê , nauczy³ siê tañca lub okrzyku zwierz¹t z Madagaskaru. Dziêkujemy za odwiedziny Przedszkolu nr 3 im. Fundacji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy oraz przedszkolu nr 10.

www.ksp.zary.pl   /   15-01-2019


4. ORSZAK TRZECH KRÓLI

Uczniowie i nauczyciele jak co roku od czterech lat wziêli udzia³ w Orszaku Trzech Króli, który przeszed³ ulicami ¯ar.

 

 

www.ksp.zary.pl   /   15-01-2019


Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wielu g³êbokich i radosnych prze¿yæ, wewnêtrznego spokoju, wytrwa³oœci i radoœci oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ka¿dym dniu nadchodz¹cego Roku 2019.


nosophobiaŒWI¥TECZNIE W SZKOLE KATOLICKIEJ

W pi¹tek 21 grudnia spo³ecznoœæ Szkó³ Katolickich uczestniczy³a w uroczystej mszy œwiêtej. Nastêpnie w klasach odby³y siê wigilie. Klasy czwarte zaprezentowa³y jase³ka, a pani dyrektor Ma³gorzata Penkal z³o¿y³a wszystkich ¿yczenia spokojnych œwi¹t.

 

www.ksp.zary.pl   /   24-12-2018


POMAGANIE PRZEZ CZYTANIE

Do naszej szko³y zaprosiliœmy pani¹ Ewê Ko³odziejczyk, autorkê i ilustratorkê bajek charytatywnych „Cziczi – jaszczurka z Karaibów” i „Cziczi – magiczna podró¿ w czasie”. Uczniowie mogli dowiedzieæ siê o bohaterce opowiadañ jak te¿ o historii powstania samej bajki. Pani Ewa chêtnie odpowiada³a na liczne, czêsto bardzo dociekliwe pytania dzieci. W drugiej czêœci spotkania uczniowie kupowali ksi¹¿ki pani Ewy z osobistym autografem autorki. Ca³a kwota z zakupu bajek zosta³a przekazana na rehabilitacjê podopiecznych Stowarzyszenia „¯ar serca”. Bardzo dziêkujê w swoim imieniu i pani Ewy, wszystkim za zakup ksi¹¿eczek i udzia³ w akcji „Pomaganie przez czytanie”.

www.ksp.zary.pl   /   16-12-2018


PIERNICZKOWE SPOTKANIE

Przez dwa dni Katolicka Szko³a Podstawowa goœci³a przedszkolaki. Nauczyciele zorganizowali dla przysz³ych uczniów warsztaty pierniczkowe. By³o smakowicie i pachn¹co. Wszystkie swoje dzie³a nasi goœcie zabrali ze sob¹ do domu. Zapraszamy do naszej szko³y!

 

www.ksp.zary.pl   /   15-12-2018


(973) 947-0171PIERNICZKOWE WARSZTATY

Dnia 5 grudnia klasa 7B wziê³a udzia³ w "warsztatach pierniczkowych" w Zespole Szkó³ Specjalnych w ¯arach. Zajêcia mia³y zintegrowaæ uczniów obu szkó³. Nasza wizyta zaczê³a siê w jednej z klas gdzie mieliœmy okazjê przygotowaæ kolorowe pieniki, które potem zabraliœmy do domu- zostan¹ wykorzystane jako ozdoby choinkowe. Nastêpnie zostaliœmy oprowadzeni po szkole. Mieliœmy okazjê zobaczyæ jak wygl¹daj¹ sale w których pracuje siê z dzieæmi ze Szko³y Specjalnej, poznaliœmy specjalistów, zobaczyliœmy sprzêt z którego sami mogliœmy skorzystaæ. Dowiedzieliœmy siê du¿o na temat ró¿nych zawodów, jak wygl¹da praca: psychologa, terapeuty, logopedy, osoby prowadz¹cej Integracjê Sensoryczn¹ czy rewalidacjê.

www.ksp.zary.pl   /   14-12-2018


IGRZYSKA M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ W SZACHACH

6 grudnia odby³y siê ¯arskie i Powiatowe Igrzyska Dzieci Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w Szachach Dru¿ynowych w Lubsku.
Grupa wiekowa klas 7, 8 i III gimnazjum wygra³a klasyfikacjê ¿arsk¹ a w powiecie zajêli II miejsce awansuj¹c tym samym do zawodów fina³owych w Sulechowie.
Sk³ad dru¿yny: Igor Kalemba, Kamil Buczyñski, Korneli Boryñ i Julia Drzewoska

www.ksp.zary.pl   /   10-12-2018


MIKO£AJKOWE ZAWODY P£YWACKIE

!9 grudnia odby³y siê IX - Miko³ajkowe Zawody P³ywackie organizowane przez WOPR w ¯arach. Uczniowie rywalizowali na dystansach od 25 do 50 metrów – p³ywaj¹c stylem dowolnym. Wyniki najlepszych p³ywaków Katolickiej Szko³y Podstawowej i Gimnazjum i Liceum.
I miejsce –Adam Drzewiecki– 25metrów stylem dowolnym
I miejsce – Sebastian Kols – 25metrów stylem dowolnym
I miejsce – Maksymilian Rybaczek – 50 metrów stylem dowolnym
I miejsce – Bogdan Banasiak – 50 metrów stylem dowolnym
II miejsce – Hanna Kiwerc – 25 metrów stylem dowolnym
II miejsce – Julia Œwiêtoñ – 50 metrów stylem dowolnym
II miejsce – Konrad Rybaczek – 50 metrów stylem dowolnym
III miejsce – Adrian Pisarski – 50 metrów stylem dowolnym
III miejsce – Micha³ Kols – 50 metrów stylem dowolnym


 

www.ksp.zary.pl   /   10-12-2018


TURNIEJ MIKO£AJKOWY 4-6

7 grudnia na hali sportowej Promieñ ¯ary odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Pi³karski dla klas IV-VI. Do zawodów przyst¹pi³o szeœæ ¿arskich szkó³. Nasi uczniowie wywalczyli II miejsce dru¿ynowo. Sk³ad dru¿yny Katolickiej Szko³y Podstawowej: Borys Zankiewicz, Maksymilian Polus, Stanis³aw Czajka, Marcel Niziñski, Karol Scandola, i Adam Krauzel.


 

www.ksp.zary.pl   /   10-12-2018


TURNIEJ MIKO£AJKOWY 1-3

5 grudnia na hali sportowej Promieñ ¯ary odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Pi³karski dla klas I-III. Nasi uczniowie nie przegrali ¿adnego meczu i wywalczyli II miejsce dru¿ynowo, przegrywaj¹c bilansem bramkowym ze SP1. Dodatkowo najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ wybrany Wojtek Polus – uczeñ klasy drugiej KSP. Sk³ad dru¿yny Katolickiej Szko³y Podstawowej: Korochoda Micha³, Wojtek Polus, Antek Scandola, Oliwier Polus, Tymon Jaskó³a i Janek Fitas.


 

www.ksp.zary.pl   /   10-12-2018


reinvestigateFINIS CORONAT OPUS!

Kolejny fina³ 'Szlachetnej Paczki' za nami. Dziêki zaanga¿owaniu i hojnoœci uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjació³ szko³y przygotowaliœmy 50 paczek, spe³niliœmy wszystkie marzenia rodziny i dziêki temu œwiêta w ich domu na pewno bêd¹ weselsze. W sobotê paczki wyrusz¹ w drogê do naszych wybrañców. Dziêkujemy wszystkim za pomoc i wsparcie!
 

www.ksp.zary.pl   /   07-12-2018


737-404-5849MIKO£AJKOWY QUIZ

Czy mo¿esz byæ pomocnikiem œw Miko³aja? Czy potrafisz zapakowaæ prezenty i dobraæ je odpowiednio do próœb dzieci, które pisz¹ co roku d³ugie listy? Czy wiesz co Miko³aj lubi jeœæ? Zabawa z klas¹ Va wszystko wyjaœni³a. Quiz sprawdzi³ wiedzê na temat pochodzenia, wygl¹du i codziennego ¿ycia Miko³aja i Miko³ajowej oraz ca³ej fabryki zabawek. Wyszukiwanie podarków wed³ug zainteresowañ dzieci, a potem pakowanie ich do worka na czas sprawi³o najwiêksz¹ radoœæ dzieciom. Jak zawsze atmosfera tego dnia by³a niezwyk³a.
 

www.ksp.zary.pl   /   07-12-2018


CHIÑSKA PRZYGODA

Z okazji miko³ajek klasy 1-3 KSP wybra³y siê do ... Chin! Tak, tak, do Chin. Dzieci towarzyszy³y dobrej, odwa¿nej i sprytnej chiñskiej dziewczynce Szu-Hin, dla której tañczy³ bia³y tygrys, pozna³y przebogat¹ kulturê Pañstwa Œrodka, ogl¹da³y piêkne tradycyjne stroje, s³ucha³y muzyki i piosenek Dalekiego Wschodu, a wszystko to dzia³o siê … w Teatrze Lubuskim.
 

www.ksp.zary.pl   /   07-12-2018


ŒWIÊTO MATEMATYKI

1 grudnia 2018 reprezentowaliœmy nasz¹ szko³ê w Konkursie Matematycznym dla Szkó³ Podstawowych ŒWIÊTO MATEMATYKI organizowanym przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w ¯arach. Nasi matematyczni reprezentanci z klas 8a i 8b w sk³adzie: Wiktoria Rybczyñska, Wiktor Klój, Kamil Koœcicki, Patryk Kowhanko, Juliusz Kujawa, Konrad Rybaczek dru¿ynowo zajêli I miejsce, ponadto indywidualnie - I miejsce Konrad Rybaczek, II miejsce Juliusz Kujawa, III miejsce Wiktor Klój. Bardzo dziêkujemy organizatorom za przygotowane konkursu i nagrody, a pani Gabrieli Gierc za opiekê nad naszymi matematykami.

www.ksp.zary.pl   /   04-12-2018


BAW SIÊ RAZEM Z NAMI

29 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w ¯arach odby³y siê zawody rekreacyjno sportowe – „ Baw siê razem z nami”. Do wspó³zawodnictwa przyst¹pi³o siedem ¿arskich szkó³. Uczniowie rywalizowali w formie wyœcigów rzêdów, gdzie mo¿na by³o sprawdziæ: szybkoœæ, zwinnoœæ, skocznoœæ, celnoœæ oraz wspó³pracê w grupie. Katolicka Szko³a Podstawowa wygra³a a¿ 4 konkurencje, a w zamian za to dosta³a od organizatora s³odki upominek. Na koniec zawodów, ka¿da dru¿yna zosta³a nagrodzona medalami. Katolick¹ Szko³ê Podstawow¹ reprezentowali uczniowie: Anna Baworowska, Oliwier Polus, Maksymilian Polus, Ma³gorzata Chyl, Borys Zankiewicz, Karol Scandola, Zuzanna Fila, Oliwia Gad i Stanis³aw Czajka.

www.ksp.zary.pl   /   04-12-2018


ANDRZEJKOWE WRÓ¯BY

Klasa 7b ze swoj¹ wychowawczyni¹ p. Katarzyn¹ Nowiñsk¹ postanowi³a zarobiæ andrzejkowymi wró¿bami i sprzeda¿¹ w³asnorêcznie wykonanych naleœników, na paczki dla potrzebuj¹cych. Uczniowie uczestnicz¹ w akcji Szlachetna Paczka i tak chcieli pomóc innym.

 
 

www.ksp.zary.pl   /   02-12-2018


DZIEÑ ¯YCZLIWOŒCI

Klasa 8 a zaprosi³a swoich kolegów na wycieczkê przez dobre zachowanie i okazywanie sobie nawzajem ¿yczliwoœci na co dzieñ. Najm³odsi obejrzeli prezentacjê i uczestniczyli w quizie, a starsi uczniowie obejrzeli scenki z ¿ycia szko³y. Przes³anie by³o jednak wyraŸne. B¹dŸ mi³y dla innych!
 

www.ksp.zary.pl   /   02-12-2018


ZABAWA ANDRZEJKOWA

W czwartkowy wieczór na holu Katolickiej Szko³y Podstawowej odby³a siê dyskoteka andrzejkowa dla klas 1-5. Wszyscy œwietnie siê bawili i czekaj¹ na nastêpn¹ zabawê.


 

www.ksp.zary.pl   /   02-12-2018


5852874027DLA NIEPODLEG£EJ

W dniu 9 listopada œwiêtowaliœmy w naszej szkole 100 - lecie odzyskania niepodleg³oœci. Uroczystoœæ tê poprzedzi³a zorganizowana kilka dni wczeœniej wystawa okolicznoœciowa plakatów patriotycznych autorstwa naszych uczniów przygotowanych na zajêciach plastyki. W œrodê 7 listopada mia³y miejsce wystêpy uczniów prezentuj¹cych wiersze i pieœni patriotyczne. Kulminacj¹ obchodów by³ apel przygotowany w pi¹tkowe przedpo³udnie w ramach którego wybrani uczniowie KSP, KG i KLO zaprezentowali inscenizacjê ukazuj¹c¹ okolicznoœci utraty, a nastêpnie odzyskania niepodleg³oœci przez nasz¹ Ojczyznê. Widzowie mogli te¿ w trakcie tego monta¿u wys³uchaæ wzruszaj¹cych pieœni, jak Bia³y krzy¿. Wyst¹pienie zakoñczy³o wspólne œpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego, co wi¹za³o siê z ogólnopolsk¹ akcj¹ polskich szkó³ maj¹cych uczciæ tê wyj¹tkow¹ i historyczn¹ rocznicê.
 

www.ksp.zary.pl   /   15-11-2018


PIÊKNE CZYTANIE

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci zaprosi³o nasz¹ szko³ê do udzia³u w konkursie „Piêkne czytanie”, w ramach obchodów 100 lecia swojej dzia³alnoœci. Nasz¹ szko³ê reprezentowali nastêpuj¹cy uczniowie: Szymon Gapiñski (kl.2”a”), Amelia Trzciñska (kl.5”c”) i Milena Gierczyk (kl.7”a”).
Uczestnicy mieli za zadanie przeczytaæ przez 3 minuty losowo wybrany fragment prozy wybrany przez organizatorów, ka¿dy te¿ mia³ 5 minut na przygotowanie czytanego tekstu. Komisja Konkursowa przyzna³a Szymonowi Gapiñskiemu wyró¿nienie w kategorii kl.1-3, podobnie zosta³a oceniona Amelia Trzciñska w kategorii kl.4-6, natomiast Milena Gierczyk zajê³a 2 miejsce w kategorii kl.7-8. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
Gratulacje i wielkie brawa dla ca³ej trójki !!!


 

www.ksp.zary.pl   /   03-11-2018


(639) 748-1029IGRZYSKA POWIATOWE DZIECI W BADMINTONIE

30 paŸdziernika w Lipinkach £u¿yckich, odby³y siê Igrzyska Powiatowe Dzieci w Badmintonie Ch³opców i Dziewcz¹t. Katolicka Szko³a Podstawowa uplasowa³a siê na drugim miejscu w turnieju w klasyfikacji ch³opców oraz trzecim - dziewcz¹t . Sk³ad zespo³ów: Filip Gorczyca, Krzysztof Markulak, Oliwia Gad, Emilia Wanto³a i Lena Miko³ajczyk.
 

www.ksp.zary.pl   /   07-11-2018


ŒLUBUJEMY BOGU, OJCZYNIE I SZKOLE

30 paŸdziernika 2018 roku dzieci z klas pierwszych zostali uroczyœcie przyjêci w poczet uczniów Katolickiej Szko³y Podstawowej w ¯arach. Stali siê ju¿ pe³nymi uczniami. By³a to wyj¹tkowa uroczystoœæ pasowania na ucznia, której scenariusz mia³ charakter patriotyczny ze wzgledu na zbli¿aj¹c¹ siê 100- letni¹ rocznicê Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci. Uczniowie wykazali siê imponuj¹c¹ wiedz¹ na temat Ojczyzny, a tak¿e doskona³¹ pamiêci¹ w recytowaniu wierszy i œpiewaniu piosenek. Przypomnieli wszystkim o najwa¿niejszych symbolach narodowych, jakimi s¹: flaga, god³o i hymn Polski. Najbardziej podnios³ym momentem by³o œlubowanie, którego treœæ wypowiedzieli wszyscy uczniowie, powtarzaj¹c za pani¹ Dyrektor Ma³gorzat¹ Penkal. Ka¿dy uczeñ na pami¹tkê tego wydarzenia otrzyma³ od swojej wychowawczyni teczkê z pami¹tkowym dyplomem i legitymacjê szkoln¹. Od rodziców zaœ kuferki ze s³odyczami i maskotki. Ten dzieñ na d³ugo zostanie w pamiêci wszystkich dzieci i ich rodziców.

[GALERIA FACEBOOK]

www.ksp.zary.pl   /   05-11-2018


ŒWIATE£KO PAMIÊCI

Szko³y Katolickie po raz kolejny wziê³y udzia³ w akcji „Œwiate³ko pamiêci”, polegaj¹cej na zbiórce zniczy, które zap³on¹ na polskich nekropoliach we Lwowie: Cmentarzu Obroñców Lwowa nazywanym Cmentarzem Orl¹t, Cmentarzu £yczakowskim oraz Cmentarzu Janowskim. Celem corocznej zbiórki jest pamiêæ o naszych rodakach, którzy byli zaanga¿owani w walkê o odzyskanie polskiego Lwowa i Rzeczypospolitej. Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczniom naszej szko³y, a przede wszystkim klasie IIIB Katolickiego Gimnazjum za zorganizowanie zbiórki.

www.ksp.zary.pl   /   04-11-2018


DU¯Y SUKCES W DEBIUCIE

W dniach 26 - 27. 10. 2018 uczniowie naszej szko³y przebywali w Czêstochowie, gdzie z powodzeniem wziêli udzia³ w centralnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu "Ludzie wiary i ludzie Koœcio³a w s³u¿bie Niepodleg³ej. Walka - budowa - obrona", który odby³ na terenie s³ynnego zespo³u klasztornego na Jasnej Górze.
Wczeœniej nale¿a³o przebrn¹æ eliminacje szkolne, z których do etapu centralnego awansowa³o 41 najlepszych dru¿yn z ca³ej Polski, w tym trzy nasze w sk³adzie: Alicja Kuczak, Wiktor Klój, Konrad Rybaczek (reprezentacja KSP ¯ary), Aleksandra Szymkowiak, Jagoda Ignaszewska, Micha³ Piotrowski (ekipa KG ¯ary) oraz Patrycja Koz³owska, Faustyna Polus i Micha³ Jakubczak (KLO ¯ary).
W pierwszym dniu konkursu uczniowie zmagali siê z zadaniami etapu pisemnego, który by³ jednakowy dla wszystkich dru¿yn. Zawodnicy musieli miêdzy innymi wykazaæ siê niezwykle szczegó³ow¹ wiedz¹ na temat biografii postaci, które nie s¹ czêsto przywo³ywane na kartach historii podrêczników szkolnych, choæ ich zas³ugi dla ojczyzny s¹ niema³e. By³y to takie postacie jak o. Rafa³ Kalinowski, Adam Chmielowski, kardyna³owie Stefan Wyszyñski, August Hlond, Karol Wojty³a, a tak¿e spo³ecznicy, jak Hipolit Cegielski.
Skala trudnoœci zawodów przypomina³a dawny teleturniej "Wielka gra", lecz mimo to jednej z naszych dru¿yn (uczniowie gimnazjum) uda³o siê awansowaæ do œcis³ego fina³u, w którym uczestniczy³o tylko kilka najlepszych zespo³ów. Sam fina³ odby³ siê w drugim dniu konkursu w Auli Papieskiej klasztoru jasnogórskiego. Prowadz¹cym by³ popularny aktor Micha³ Chorosiñski, znany z wystêpów w serialach telewizyjnych.
W fina³owej rozgrywce uczniowie zasiedli przy stolikach na scenie auli, gdzie mierzyli siê z ró¿norodnymi zadaniami - rozpoznawanie biografii postaci po cytowanych fragmentach tekstu, rozpoznawali wizerunki s³ynnych osób zas³u¿onych dla niepodleg³oœci Polski, obrazy s³ynnych malarzy, którzy uwiecznili prze³omowe momenty naszej historii, czy te¿ musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ faktów z historii XIX i XX wieku.
Po serii wymagaj¹cych zadañ i ostatecznym podsumowaniu punktacji nasz zespó³ (w sk³adzie Aleksandra Szymkowiak, Jagoda Ignaszewska, Micha³ Piotrowski) zaj¹³ 6. miejsce w skali Polski i uzyska³ tytu³ finalisty, pami¹tkow¹ statuetkê, a uczniowie nagrody ksi¹¿kowe. Zwyciêzcami okaza³a siê faworyzowana dru¿yna licealistów z Rzeszowa, a tu¿ za ni¹, na drugim miejscu uplasowali siê zawodnicy LO z Warszawy.
Nasz sukces cieszy tym bardziej, ¿e by³ to debiutancki wystêp naszych uczniów, a ci potrafili w krótkim czasie uzyskaæ tak imponuj¹cy wynik. Gratulacje dla naszych finalistów oraz tak¿e ich kolegów i kole¿anek z KSP i KLO, bo ju¿ sam awans do etapu centralnego wymaga³ wielkiego wysi³ku i wielu dni spêdzonych na lekturze ksi¹¿ek i analizie dzie³ malarskich.
S³awomir ¯ukowski
 

www.ksp.zary.pl   /   03-11-2018


909936576140 LAT MINÊ£O…

16 paŸdziernika tego roku obchodziliœmy 40 rocznicê wyboru kardyna³a Karola Wojty³y na papie¿a. By uczciæ ten jubileusz od 16 do 22 paŸdziernika (czyli liturgicznego wspomnienia Jana Paw³a II) wspominaliœmy naszego Patrona szko³y.
We wtorek ca³a spo³ecznoœæ szkolna zgromadzi³a siê na boisku, by odœpiewaæ ukochan¹ pieœñ Jana Paw³a II – Barkê. Od œrody do pi¹tku na lekcjach religii przypominaliœmy sobie nauki Ojca Œwiêtego, a w swych pracach plastycznych i literackich dziêkowaliœmy Mu za jego pontyfikat, jego ¿ycie, pos³ugê.
W œrodê w³¹czyliœmy siê w bieg na 40 – lecie wyboru, który organizowa³a parafia NSPJ. W czwartek wraz z uczniami ze szko³y nr 8 uczestniczyliœmy w miêdzynarodowej akcji modlitewnej “Milion dzieci modli siê na ró¿añcu” w intencji pokoju na œwiecie. Jan Pawe³ II prosi³, by modliæ siê na ró¿añcu i zawsze przypomina³, ¿e ta modlitwa ma wielk¹ moc.
W poniedzia³ek na zakoñczenie obchodów zgromadziliœmy siê na mszy œwiêtej, na której mieliœmy mo¿liwoœæ uca³owaæ relikwie œw. Jana Paw³a II. M³odzie¿ z klas III gimnazjum w krótkim programie artystycznym przypomnia³a nam wielkiego Polaka – Papie¿a – Patriotê.
Pragniemy ws³uchiwaæ siê wci¹¿ na nowo w s³owa naszego Patrona, które zosta³y nam przypomniane:
„Ka¿dy z was, m³odzi przyjaciele, znajduje te¿ w ¿yciu jakieœ swoje Westerplatte, jakiœ wymiar zadañ, które trzeba podj¹æ i wype³niæ, jak¹œ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ, jakiœ obowi¹zek, powinnoœæ, od której nie mo¿na siê uchyliæ, nie mo¿na zdezerterowaæ. Wreszcie, jakiœ porz¹dek prawd i wartoœci, które trzeba utrzymaæ i obroniæ, tak jak to Westerplatte. Utrzymaæ i obroniæ, w sobie i wokó³ siebie, obroniæ dla siebie i dla innych.”
 

www.ksp.zary.pl   /   02-11-2018


JA I TY MO¯ESZ ŒWIÊTYM BYƅ

Na IV Bal Wszystkich Œwiêtych dzieci z klas 1-3 przebra³y siê za wspania³ych œwiêtych i piêkne anio³y. DJ-e Zuzia, Mi³osz i Igor sprawili, ¿e wszyscy œwietnie siê bawili. Na zakoñczenie pani wicedyrektor El¿bieta Prus poprowadzi³a modlitwê, a do domu zabraliœmy obrazki z wizerunkami naszych patronów. Do zobaczenia za rok!

www.ksp.zary.pl   /   01-11-2018


IGRZYSKA DZIECI W TENISIE STO£OWYM CH£OPCÓW

24 paŸdziernika odby³y siê Igrzyska Dzieci w Tenisie Sto³owym Ch³opców. Katolicka Szko³a Podstawowa zdoby³a srebrny medal. Sk³ad zespo³u: Filip Gorczyca i Mi³osz Burcon.

www.ksp.zary.pl   /   30-10-2018


ZUCHY Z WYRÓ¯NIONE!!!

Nasze „Lolki” œwietnie wypad³y w konkursie zorganizowanym przez Chor¹giew Ziemi Lubuskiej.
Konkurs Plastyczny pod patronatem Marsza³ka Województwa Lubuskiego - konkurs na szczeblu Chor¹gwi Ziemi Lubuskiej - Zielona Góra. I miejsce Gabriela Kucharz kl. IIa, 2 miejsce Maja W¹growska kl. IIa, 3 miejsce Anna Baworowska kl. IIb. Wyró¿nienia: Hanna Janicka kl. Ib, Maja Luszka kl. IIa, Lena Corn kl. IIb. Konkurs Fotograficzny pod patronatem Marsza³ka Województwa Lubuskiego - konkurs na szczeblu Chor¹gwi Ziemi Lubuskiej - Zielona Góra. I miejsca Bianka £añko kl. III, 2 miejsce Stefania Smyczyñska kl. 2a oraz wyró¿nienie Bruno Kossowski kl. Ia.

www.ksp.zary.pl   /   27-10-2018


TERMINY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Pañstwo Przedstawiamy terminarz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oœwiaty w roku szkolnym 2018/2019

www.ksp.zary.pl   /   24-10-2018


IGRZYSKA DZIECI W TENISIE STO£OWYM CH£OPCÓW

19 paŸdziernika odby³y siê Igrzyska Dzieci w Tenisie Sto³owym Ch³opców. Katolicka Szko³a Podstawowa zosta³a najlepsz¹ ¿arsk¹ dru¿yn¹ w kategorii ch³opców. Sk³ad zespo³u: Filip Gorczyca i Mi³osz Burcon. Kolejnym etapem s¹ zawody powiatowe, które odbêd¹ siê w œrodê 24 paŸdziernika w Olbrachtowie.

www.ksp.zary.pl   /   23-10-2018


510-654-8705NASZYM NAUCZYCIELOM

Pod takim tytu³em uczniowie klas drugich przygotowali apel dla nauczycieli i pracowników szko³y. Ciê¿ka praca nad przygotowaniami przynios³a wiele radoœci, poniewa¿ przedstawienie wszystkim bardzo siê podoba³o. Bardzo nam zale¿a³o, ¿eby nasi drodzy nauczyciele poczuli siê przez nas docenieni, bo „Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyj¹tkowych postaci na ca³ym œwiecie, bo któ¿ inny móg³by ka¿dego dnia ofiarowywaæ to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?”. Po apelu samorz¹d uczniowski przygotowa³ dla nauczycieli niespodziankê, jak¹ by³ turniej "Dwóch z dziesiêciu". Jeszcze raz ¿yczymy du¿o zdrowia i spe³nienie wszystkich marzeñ !

www.ksp.zary.pl   /   17-10-2018


DZIEÑ PAPIESKI

14 paŸdziernika spo³ecznoœæ Szkó³ Katolickich po raz kolejny wziê³a udzia³ w akcji Dzie³o Nowego Tysi¹clecia pod has³em "Promieniowanie ojcostwa". Rodzice i uczniowie upiekli ciasta, które potem wraz z nauczycielami sprzedawali na stoisku pod koœcio³em pw. WNMP w ¯arach. Ca³y dochód z akcji zosta³ przeznaczony dla fundacji na stypendia dla dzieci uzdolnionych. Wolontariat szkolny sprzedawa³ cebulki krokusów do posadzenia w czasie akcji "Pola nadziei". dziêkujemy wszystkim rodzicom, którzy upiekli naprawdê pyszne ciasta.

www.ksp.zary.pl   /   16-10-2018


IGRZYSKA DZIECI W BADMINTONIE CH£OPCÓW I DZIEWCZ¥T

8 paŸdziernika odby³y siê Igrzyska Dzieci w Badmintonie Ch³opców i Dziewcz¹t. Katolicka Szko³a Podstawowa uplasowa³a siê na drugim miejscu w turnieju w klasyfikacji dziewcz¹t i ch³opców. Sk³ad zespo³ów: Filip Gorczyca, Krzysztof Markulak, Oliwia Gad, Emilia Wanto³a i Lena Miko³ajczyk. Oba zespo³y uzyska³y tym samym awans do zawodów powiatowych, które odbêd¹ siê 29 paŸdziernika w Lipinkach £u¿yckich.

 

www.ksp.zary.pl   /   11-10-2018


JESIEÑ, JESIEÑ ….

5 paŸdziernika klasa II a wybra³a siê szukaæ jesieni w Dolinie Szyszyny. Podczas spaceru zbieraliœmy kasztany, ¿o³êdzie oraz rozpoznawaliœmy gatunki drzew. ZnaleŸliœmy w lesie paso¿yta, norê lisa i koszyk grzybów!!!!! Szkoda tylko, ¿e drewnianych. Zwieñczeniem dnia by³y smaczne pierogi i pyszna zabawa.

Wychowawca Agnieszka Kwiatkowska

www.ksp.zary.pl   /   08-10-2018


DZIEÑ CH£OPAKA

Spo³ecznoœæ Szkó³ Katolickich obchodzi³a 28 wrzeœnia Dzieñ Ch³opaka. Przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego Katolickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy wsparciu gimnazjum przygotowali i poprowadzili wspóln¹ zabawê dla uczniów oraz dla nauczycieli. Wszyscy przy³¹czyli siê do wspólnego tañca, a numerem jeden na liœcie sta³a siê Laïs- 't Smidje - Belgijka.

www.ksp.zary.pl   /   28-09-2018


ROZSTRZYGNIÊCIE WYBORÓW

W pi¹tek, 28 wrzeœnia, uczniowie Katolickiej Szko³y Podstawowej uczestniczyli w g³osowaniu, w którym wy³oniony zosta³ sk³ad Samorz¹du Uczniowskiego. G³osowanie odby³o siê w formie elektronicznej. Dziêki sprawnemu systemowi administrator œledzi³ wyniki. Wybory mia³y charakter demokratyczny, poniewa¿ by³y tajne, równe, powszechne i bezpoœrednie.

A oto wyniki g³osowania:
Przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego KSP – Rainer Czepiñski
Zastêpca przewodnicz¹cego – Aleksandra Karnowska
Cz³onkowie – Nestor Gozdawa – Dydyñski, Lena Miko³ajczyk.
Nowemu samorz¹dowi serdecznie gratulujemy i ¿yczymy realizacji nowych pomys³ów.
 

www.ksp.zary.pl   /   28-09-2018


(819) 590-9997WYBORY DO SAMORZ¥DU KATOLICKIEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ

W œrodê 26 wrzeœnia w Katolickiej Szkole Podstawowej odby³a siê prezentacja kandydatów na przewodnicz¹cego Samorz¹du Uczniowskiego. Ka¿dy reprezentant przedstawi³ w³asny plan dzia³ania, który chcia³by wdro¿yæ w ¿ycie szko³y.

 

 

www.ksp.zary.pl   /   28-09-2018


DNI WOLNE

www.ksp.zary.pl   /   26-09-2018


(360) 682-0716WYCIECZKA 4A i 4B

W czwartek 20 wrzeœnia dzieci Katolickiej Szko³y Podstawowej IVa i IV b wraz z wychowawcami uda³y siê na wyjazd integracyjny do Wroc³awia. Uczniowie zwiedzali Hydropolis oraz uczestniczyli w warsztatach zwi¹zanych z wykorzystaniem wody. Na wyjeŸdzie nie zabrak³o elementu historycznego. Wychowankowie odwiedzili oddzia³ Muzeum Narodowego, gdzie obejrzeli obraz "Bitwa pod Rac³awicami".

www.ksp.zary.pl   /   26-09-2018


POMOC MIERZONA KILOMETRAMI

Ju¿ po raz drugi Uczniowie i nauczyciele Szkó³ Katolickich wziêli udzia³ w ogólnopolskiej akcji: „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Dziêki akcji T-Mobile, bêd¹c aktywnym – robiliœmy coœ dla siebie, ale i równolegle pomagaliœmy podopiecznym Fundacji TVN Nie Jesteœ Sam w powrocie do formy. W pi¹tek,21 wrzenia uczniowie od pierwszej klasy podstawówki do ostatniej klasy liceum poszli wraz ze swoimi opiekunami na spacer lub pobiegli ulicami miasta. Po 45 minutach ponad 300 uczestników uzbiera³o ponad 300 kilometrów. Akcja trwa do koñca wrzeœnia.

www.ksp.zary.pl   /   26-09-2018


(407) 948-7375WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS I-III DO KLICZKOWA

17 wrzeœnia wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej uda³y siê na wycieczkê integracyjn¹ do Kliczkowa. Zwiedzaliœmy zamek, dowiaduj¹c siê o zwyczajach panuj¹cych tam dawno temu. Odwiedziliœmy sale: Turkusow¹, Kominkow¹, Myœliwsk¹ i Dworsk¹-Bankietow¹. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y przejazdy bryczk¹, któr¹ ci¹gnê³y dwa konie: czarny i bia³y. Mile spêdziliœmy czas na wspólnych zabawach w parku okalaj¹cym zamek. Nasze spotkanie zakoñczy³o wspólne ognisko. Wyjazd by³ bardzo udany, podobnie jak pogoda tego dnia.

www.ksp.zary.pl   /   18-09-2018


NARODOWE CZYTANIE 2018

Lektur¹ Narodowego Czytania by³o w tym roku „Przedwioœnie” Stefana ¯eromskiego. I choæ Para Prezydencka proponuje do czytania przez ca³y rok 44 teksty Antologii Niepodleg³oœci, to my 8. wrzeœnia mieliœmy okazjê zmierzyæ siê z publicznym czytaniem „Przedwioœnia”, tekstów poezji patriotycznej, uczestniczyæ w zajêciach kreatywnych, czy te¿ pos³uchaæ, poœpiewaæ pieœni patriotyczne. Brawa dla Szymka z klasy IIa, Oliwii i Nikoli z klasy VI – dla najodwa¿niejszych uczniów naszej szko³y czytaj¹cych nie³atwe utwory patriotyczne.

www.ksp.zary.pl   /   18-09-2018


(432) 201-8231KOLOROWE KROPKI, KROPECZKI, CZYLI MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ KROPKI

W poniedzia³ek 17 wrzeœnia br. w Katolickiej Szkole Podstawowej w ¯arach obchodziliœmy nietypowe œwiêto. Okaza³o siê, ¿e nawet kropka ma swój dzieñ. Kropka z ksi¹¿eczki Petera Reynoldsa o Vashti sta³a siê pretekstem do zorganizowania wielkiej œwiatowej akcji - Miêdzynarodowego Dnia Kropki (International Dot Day). Jest to œwiêto kreatywnoœci, talentu, zabawy i odwagi w pokonywaniu trudnoœci.
Uczniowie naszej szko³y podjêli szereg kreatywnych dzia³añ plastycznych.
M³odzie¿ na niektórych lekcjach podczas obchodów Dnia Kropki pozna³a bohaterkê ksi¹¿ki Petera Reynoldsa The Dot - Vashti oraz obejrzeli film o dziewczynce, która nie wierzy³a w w³asne mo¿liwoœci.
Z tej okazji wczeœniej zosta³ og³oszony konkurs na Kropeczkowy obraz (dowolny wybór techniki i materia³ów), dziêki któremu mogliœmy utworzyæ niesamowit¹ wystawê prac w kszta³cie wielkiej kolorowej kropki, która wzbudza³a zachwyt i pomog³a w odkrywaniu nowych talentów.
Tego dnia w szkole równie¿ powsta³ bardzo d³ugi chodnik, gdzie kontury kó³ek ma³ych i du¿ych zamieni³y siê w kropkowe dzie³a uczniów, ka¿dy móg³ dorysowaæ dowolne elementy np. twarze, kwiaty, zegary, planety, owady itp. Najró¿niejsze kropki: kolorowe, têczowe i bajkowe ozdobi³y nasz korytarz. Szukaliœmy wszêdzie kropek, kropka by³a tak¿e obecna na ubraniach uczniów i nauczycieli.
Koordynatorem projektu by³a nauczycielka plastyki: Katarzyna Nowo¿yñska-Solecka

Miêdzynarodowy Dzieñ Kropki (International Dot Day), obchodzony na ca³ym œwiecie 15 wrzeœnia jako œwiêto kreatywnoœci, talentu i odwagi w pokonywaniu trudnoœci.
 

www.ksp.zary.pl   /   18-09-2018


Sekretariat czynny dla uczniów
codziennie w godz. 8:45 – 10:45


WYJAZDOWE REKOLEKCJE DO GRY¯YNA

W dniach 5-7 wrzeœnia 2018 roku odby³y siê szkolne rekolekcje wyjazdowe w Gry¿ynie, przy pobliskim jeziorze. W wyjeŸdzie wziê³y udzia³ klasy ósme KSP, klasy trzecie KG oraz wszystkie klasy Katolickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego. By³ to wspania³y czas, który nie tylko zintegrowa³ uczniów naszych szkó³, ale przede wszystkim umocni³ nas duchowo. Pobyt by³ dodatkowo urozmaicony przez rozgrywki miêdzyklasowe w podchodach oraz wystêp maj¹cy na celu zaprezentowanie siê ka¿dej z klas. Nie zabrak³o równie¿ dyskoteki oraz zwiedzania muzeum militarnego znajduj¹cego siê w pobliskiej miejscowoœci. Kierujemy serdeczne podziêkowania dla ksiêdza Mariusza Mazurkiewicza, który przewodniczy³ tegorocznym rekolekcjom.

www.ksp.zary.pl   /   13-09-2018


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W ¯ARSKIM "KATOLIKU"

Skoñczy³y siê pracowite wakacje i trzeba zacz¹æ pe³n¹ przyjemnoœci naukê w szkole.3 wrzeœnia msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ przez ksiêdza prefekta Mariusza Mazurkiewicza uczniowie i pracownicy Szkó³ Katolickich rozpoczêli nowy rok szkolny. Pani Dyrektor powita³a nowych uczniów i nauczycieli i ¿yczy³a wszystkim owocnej pracy. Do ¿yczeñ do³¹czy³a siê burmistrz miasta Danuta Madej. Po poœwiêceniu najm³odszym uczniom Katolika tornistrów i przyborów szkolnych wszyscy rozeszli siê do klas. Od jutra czekaj¹ nas ju¿ prawdziwe lekcje.

[ZOBACZ ZDJÊCIA]

www.ksp.zary.pl   /   03-09-2018


Szanowni Rodzice!

Zgodnie z decyzj¹ Rady Rodziców z dnia 09.05.2017r. ulega zmianie wysokoœæ czesnego.

Od dnia 01.09.2017r. wynosiæ bêdzie:
 

Katolicka Szko³a Podstawowa:

– pierwsze dziecko – 400 z³. (dotyczy klas 1-6), 430 z³

(dotyczy klas 7-8)

– drugie dziecko – 200 z³.(dotyczy klas 1-6)
 

Katolickie Gimnazjum:

– pierwsze dziecko – 430 z³.

– drugie dziecko – 215 z³.
 

Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce:

– pierwsze dziecko – 550 z³.

– drugie dziecko – 275 z³.
 

Je¿eli  dwoje Pañstwa  dzieci uczy siê w  ró¿nych szko³ach lub na ró¿nych poziomach edukacyjnych to na drugie dziecko przys³uguje zni¿ka i czesne wynosi:

w KSP – 310 z³. (dotyczy klas 1-6), w KSP -335z³ (dotyczy klas 7-8),

w KG 335z³.
 

Je¿eli troje Pañstwa dzieci uczy siê w ró¿nych szko³ach lub na ró¿nych poziomach edukacyjnych  na drugie i trzecie dziecko przys³uguje zni¿ka i czesne wynosi:

w KSP 215 z³.(dotyczy klas 1-6), w KSP-235 z³ (dotyczy klas 7-8),w  KG 235 z³.
 

Na czwarte dziecko w szkole przys³uguje zni¿ka i czesne wynosi:

w KSP 140 z³.(dotyczy klas 1-6), w KSP -155 z³. (dotyczy klas 7-8), w KG – 155 z³.
 

Rodzice uczniów kl. VIII KSP,   kl. III KG oraz kl. III KLO p³ac¹ czesne, zgodnie z umow¹ przez 12  miesiêcy lub 10 miesiêcy tj. od 1 wrzeœnia do 31 sierpnia ka¿dego  roku szkolnego.

 

 • dotyczy roku szkolnego 2017/2018, 2018/2019

www.ksp.zary.pl   /   03-09-2018


 

Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego dla wszystkich Szkó³ Katolickich
odbêdzie siê w poniedzia³ek, 3 wrzeœnia,
o godzinie 9.00. Msza Œwiêta w koœciele pw.WNMP w ¯arach,
na której zostan¹ poœwiêcone tornistry uczniów klas pierwszych KSP.

 

 

www.ksp.zary.pl   /   29-08-2018


SZKOLNY ZESTAW PODRÊCZNIKÓW

Podrêczniki na rok szkolny 2018/2019

www.ksp.zary.pl   /   19-07-2018


ARCHIWUM


Bad Muskau

Borkum

Boxberg

Cottbus

Essen

Gorlitz

Hamburg

Hattingen

Krauschwitz

Nisky

Rothenburg

Sagar

Satzvey

Torbole

Unna

Verona
       


DZISIAJ JEST: Rok szkolny trwa ju¿:

IMIENINY:

 

WA¯NE WYDARZENIE:

 

         
         

 

 

 

  


 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © www.ksp.zary.pl - 2012.
All Rights Reserved.
Wszelkie prawa zastrze¿one.